Werkwijze en techniek

De zonnekaart laat u met één druk op de knop zien welke daken geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen of zonneboilers. De kaart toont de dakvlakken die voldoende zoninstraling hebben en geeft een goede inschatting van het aantal zonnepanelen dat hierop geplaatst kan worden. Met behulp van een eenvoudige rekenmodule kunt u snel uitrekenen wat de investering zal opleveren.

De zonnekaart is gebaseerd op een nauwkeurig hoogtebestand (AHN2) van Rijkswaterstaat. Met dit hoogtebestand is de zoninstraling berekend die rekening houdt met schaduwwerking van bijvoorbeeld omringende gebouwen, bomen, dakkapellen en schoorstenen op elk moment van het jaar. De zoninstralingskaart geeft een nauwkeurig beeld van de dakdelen die voldoende zoninval hebben. Dakdelen met teveel schaduw door bomen of door ongunstige oriëntatie zijn automatisch uitgefilterd en worden niet meegenomen in de berekening. De uitkomsten zijn geijkt met historische weerdata van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI).

Korte uitleg

De zonnekaart werkt zeer eenvoudig. Alleen het invullen of in de kaart aanklikken van een adres is voldoende om te zien of uw dak geschikt is. Het resultaatvenster toont hoeveel zonnepanelen u op de geschikte dakvlakken kunt plaatsen en hoe snel uw investering is terugverdiend. Desgewenst kunt u de variabelen van de berekening aanpassen aan uw specifieke wensen.Let op! De zonnekaart bevat alle daken binnen uw gemeente, dus zowel particuliere woningen als bijvoorbeeld flats, kantoorgebouwen, scholen en buurthuizen. De terugverdientijd van een investering in zonnepanelen of een zonneboiler wordt echter altijd berekend op basis van de voorwaarden die gelden voor particuliere huiseigenaren met een eigen dak. In andere situaties zoals bij bedrijven of verenigingen gelden vaak afwijkende voorwaarden. Meer informatie hierover vindt u bij de veelgestelde vragen.

Een beter klimaat door CO2-reductie

Door het plaatsen van zonnepanelen of een zonneboiler levert u een belangrijke bijdrage aan een beter klimaat. Bij het opwekken van elektriciteit in een zonnepaneel komen namelijk geen milieuvervuilende stoffen of broeikasgassen (CO2) vrij. Een huishouden in Nederland zorgt gemiddeld voor 9.000 kg CO2-uitstoot per jaar (inclusief gas- en elektriciteitsverbruik en vervoer). In het resultaatvenster ziet u hoeveel uw CO2-uitstoot wordt verminderd.

Meerdere toepassingen

De zonnekaart is ook te gebruiken voor het berekenen van de potentie van zonne-energie in een groter gebied. Zo kunt u als gemeente of woningcorporatie in beeld brengen hoeveel zonne-energie er kan worden opgewekt in de gehele gemeente of op alle gebouwen die uw eigendom zijn. Ook kan met de zonnekaart berekend worden in welke mate de klimaatdoelstellingen door zonne-energie behaald kunnen worden. Voor elektriciteitsbedrijven en netwerkbeheerders biedt de zonnekaart een waardevol instrument voor in beeld brengen van de prognose van de elektriciteitsnetplanning.

Welke informatie toont de zonnekaart?

De zonnekaart gebaseerd op een zonne-analyse van een digitaal hoogtemodel van alle woningen binnen uw gemeente en toont voor elk dak de potentiële opbrengst aan zonne-energie.

Geschikte dakvlakken
De kaartlaag Dakvlakken toont in een blauwe kleur alle delen van uw dak die op basis van de zoninstraling in principe geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen. Hierbij is al rekening gehouden met schaduw als gevolg van bijvoorbeeld bomen, gebouwen en dakkapellen.

Zoninstraling
De kaartlaag Zoninstraling geeft de gemiddelde hoeveelheid zoninstraling per jaar weer, ingekleurd van blauw (weinig instraling) naar rood (veel instraling). De zoninstralingskaart is gebaseerd op een nauwkeurig digitaal hoogtebestand.

Hoogtebestand
Een hoogtebestand bevat nauwkeurige informatie over de hoogte, oriëntatie en helling van elk dak. Het hoogtemodel dat gebruikt is voor de zonne-analyse is het zogenaamde AHN2-bestand.

Hoe zijn de uitkomsten berekend?

Bij het bepalen van de geschikte dakvlakken is rekening gehouden met de volgende uitgangspunten:

 • Er moet voldoende zoninstraling zijn (minimaal 690 kWh/m2/jaar);
 • De oppervlakte per dakdeel moet groot genoeg zijn (minstens 5 m2).
De totale oppervlakte van de geselecteerde dakvlakken wordt meegenomen in de berekening van het aantal zonnepanelen en de te verwachten energieopbrengst.De jaarlijkse energieopbrengst wordt bepaald door het aantal zonnepanelen dat geplaatst kan worden op de geschikte delen van uw dak. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de gedetecteerde zoninstraling. De volgende uitgangspunten worden gehanteerd in de berekening:
 • Uitgangspunt is een gangbaar zonnepaneel met een vermogen van 270 Wp. Dit paneel levert jaarlijks een opbrengst van ongeveer 237 kWh op een optimaal zuidgeoriënteerd dak;
 • Een dak met een minder gunstige oriëntatie levert minder zoninstraling en dus minder energieopbrengst op;
 • De zoninstraling is geijkt met langjarige KNMI-weergegevens over de periode van 1981 t/m 2010;
 • Wanneer wordt gekozen voor een zonneboiler dan wordt de opbrengst hiervan de zonneboiler opgeteld bij dat van de zonnepanelen.
Het aantal zonnepanelen is berekend op basis van de volgende uitgangspunten:
 • Er worden alleen zonnepanelen geplaatst op dakvlakken met voldoende zoninstraling;
 • Uitgangspunt is een gangbaar zonnepaneel met een oppervlakte van 1,6 m2 en een maximale opbrengst van 270 Wp;
 • Zonnepanelen blijven 50 cm vanaf de rand van elk dakdeel;
 • Op platte daken is ongeveer twee keer zoveel ruimte nodig voor een zonnepaneel als op een schuin dak;
 • Als er wordt gekozen voor een zonneboiler dan wordt de hiervoor benodigde oppervlakte in mindering gebracht op de oppervlakte voor zonnepanelen.
De terugverdientijd is het aantal jaren dat nodig is om uw investering in de zonnepanelen en/of zonneboiler terug te verdienen. De berekening van de terugverdientijd is afhankelijk van de eigenschappen van het dak en de zoninstraling. Daarnaast zijn ook economische factoren van belang.Een huishouden in Nederland zorgt gemiddeld voor 9.000 kg CO2-uitstoot per jaar inclusief gas- en elektriciteitsverbruik en vervoer. Door het plaatsen van zonnepanelen wordt uw jaarlijkse uitstoot verminderd. De precieze CO2-reductie is afhankelijk van uw huidige energieleverancier en of u nu bijvoorbeeld al groene energie afneemt. In de berekening is uitgegaan van een CO2-reductie van 581 kg/jaar voor elke 1000 kWh die uw zonnepanelen jaarlijks opwekken.